Uzskaitē esošie un uzņemtie cukura diabēta pacienti

DEFINĪCIJAS

Pirmreizēji reģistrēto cukura diabēta pacientu skaits - pacientu skaits, kuri ir pirmreizēji reģistrēti konkrētā gadā ar cukura diabēta diagnozi (diagnožu kodi E10-E14 atbilstoši SSK-10 klasifikatoram).

Reģistrā esošo pacientu skaits - pacientu skaits, kuri ir Reģistrā konkrētā gada beigās un kuri nav noņemti no Reģistra uzskaites sakarā ar nāvi, izbraukšanu no Latvijas vai kļūdaini uzstādītu diagnozi.

Cukura diabēta tips, SSK-10 kods - noteikts atbilstoši Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikatora 10. redakcijai (SSK-10).
(E10: 1.tipa cukura diabēts; E11: 2.tipa cukura diabēts; E13: cits precizēts cukura diabēts; E14: neprecizēts cukura diabēts)

Pacientu sadalījums pa Latvijas statistiskajiem reģioniem – pacienti sadalīti pa Latvijas statistiskajiem reģioniem, ņemot vērā pacienta deklarēto dzīvesvietu. Dzīvesvietas iedalījums veikts atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra rīkojumam Nr. 911 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām".
Kopējais gadījumu skaits Latvijā nesakrīt ar gadījumu skaita summu reģionos, jo ir pacienti, kuriem nav zināma deklarētā/reģistrētā dzīvesvieta.

Pacientu sadalījums vecuma grupās – pacienti sadalīti pa piecu gadu vecuma grupām no 0 līdz 85+ gadu vecumam, izņemot vecuma grupās no 15 līdz 17 gadiem un no 18 līdz 19 gadiem.

Terapijas veids - pacientu skaits, kuriem konkrētā gada Cukura diabēta pacienta kartē norādīta nozīmētā terapija. Ja par pacientu gada laikā atsūtītas vairākas Cukura diabēta pacienta kartes, tad atskaitē tiek iekļauti dati no pēdējās aktualizētās kartes.

Nozīmētās terapijas īpatsvars (%) - noteikta cukura diabēta tipa pacientu īpatsvars, kuriem nozīmēta konkrētā terapija.

Klīnisko izmeklējumu rezultāti – pacientu skaits, kuriem konkrētā gada Cukura diabēta pacienta kartē norādīti pēdējo 12 mēnešu laikā veiktie klīniskie izmeklējumi. Ja par pacientu gada laikā atsūtītas vairākas Cukura diabēta pacienta kartes, tad atskaitē tiek iekļauti dati no pēdējās aktualizētās kartes.

Klīnisko izmeklējumu rezultātu īpatsvars (%) - noteikta klīniskā izmeklējuma rezultātu grupu procentuālais sadalījums. Pacientu kopskaitu (100%) konkrētam klīniskajam izmeklējumam iegūst saskaitot visus pacientus, kuriem konkrētā gada Cukura diabēta pacienta kartē norādīts attiecīgā klīniskā izmeklējuma rezultāts.

Cukura diabēta komplikācijas – pacientu skaits, kuriem konkrētā gada uzskaites kartē norādītas pēdējo 12 mēnešu laikā konstatētās cukura diabēta komplikācijas. Ja par pacientu gada laikā atsūtītas vairākas Cukura diabēta pacienta kartes, tad atskaitē tiek iekļauti dati no pēdējās aktualizētās kartes.

Cukura diabēta komplikāciju īpatsvars (%) – noteiktu cukura diabēta komplikāciju procentuālais sadalījums.

Īpatsvars fotokoagulācijai, makulopātijai, aklumam, dažādiem retinopātijas tipiem rēķināts uz pacientu skaitu, kuriem pēdējo 12 mēnešu laikā veikta acu pārbaude.
Īpatsvars Claudiocatio intermittens, svaigām čūlām/gangrēnai, šuntēšanai/angioplastijai, perifērai neiropātijai un apakšējo ekstremitāšu amputācijām rēķināts uz pacientu skaitu, kuriem pēdējo 12 mēnešu laikā veikta pēdu pārbaude.
Īpatsvars nieru sarežģījumiem, kardiovaskulārajām un cerebrovaskulārajām slimībām rēķināts uz pacientu skaitu, kuriem konkrētajā gadā aktualizēta informācija Reģistrā.

DATU AVOTI

Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs par pacientiem, kuriem diagnosticēts cukura diabēts, Slimību profilakses un kontroles centrs

Fizisko personu reģistrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze, Slimību profilakses un kontroles centrs

Iedzīvotāju skaits, Centrālās statistikas pārvalde

METODOLOĢIJA

Dati par 2007. -2017. gadu ir apkopoti no ārstniecības iestāžu sniegtās un aktualizētās informācijas tiešsaistē Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra vienotajā informācijas sistēmā PREDA.
Dati no 2018.gada tiek papildināti un aktualizēti, pamatojoties uz ārstniecības iestāžu sniegto informāciju e-veselības sistēmā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumu Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu". 13.pielikumam Cukura diabēta pacienta karte. Datus Reģistram sniedz ģimenes ārsti un endokrinologi.

Reģistra uzskaitē uzņemto pacientu skaits uz 100 000 iedzīvotāju – Reģistra uzskaitē uzņemto pacientu skaits konkrētā gadā, aprēķināts uz vidējo Latvijas iedzīvotāju skaitu konkrētā gadā.

Uzskaitē uzņemto pacientu skaits uz 100 000 iedzīvotāju =Uzskaitē uzņemto pacientu skaits konkrētā gadā / Vidējais Latvijas iedzīvotāju skaits konkrētā gadā *100 000

 

Reģistra uzskaitē esošo pacientu skaits uz 100 000 iedzīvotāju – Reģistra uzskaitē esošo pacientu skaits konkrētā gadā, aprēķināts uz Latvijas iedzīvotāju skaitu konkrētā gada beigās.

Uzskaitē esošo pacientu skaits uz 100 000 iedzīvotāju = Uzskaitē uzņemto pacientu skaits konkrētā gadā / Latvijas iedzīvotāju skaits konkrētā gada beigās *100 000

 

Pacientu īpatsvars ar klīniskā izmeklējuma rezultātu = Pacientu skaits, kuriem ir klīniskā izmeklējuma konkrētais rezultāts / Pacientu skaits, kuriem veikts klīniskais izmeklējums *100

PUBLIKĀCIJAS

Veselības statistikas datubāze Saite

Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmatas (2008-2018) Saite

SAITES

Slimību profilakses un kontroles centrs

KONTAKTPERSONA

Anita Mauriņa

Reģistru pārraudzības nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67387665

 

Metadatu aktualizēšanas datums: 12.07.2024.