Stacionāra gultu fonda izmantošanas rādītāji

DEFINĪCIJAS

Vidējais gultu skaits – ja gultu skaits mēneša laikā nemainās, tad vidējais gultu skaits atbilst faktiski atvērtajam gultu skaitam, ja gultu skaits mēneša laikā tiek mainīts, tad ir šāds aprēķina algoritms: (gultu skaits līdz izmaiņām reizināts ar dienu skaitu periodā, kurā darbojās šīs gultas, dalīts ar mēneša dienu skaitu) + (gultu skaits pēc izmaiņām reizināts ar dienu skaitu periodā, kurā darbojās šīs gultas, dalīts ar mēneša dienu skaitu).
Ja pēc aprēķiniem paliek skaitlis ar daļskaitli aiz komata, tad noapaļošanas algoritms ir šāds:
- ja daļskaitlis ir 4 un mazāks, vidējo gultu skaitu noapaļo uz leju.
- ja daļskaitlis ir 6 un lielāks, vidējo gultu skaitu noapaļo uz augšu.
- ja daļskaitlis ir 5, kurš seko pārskaitlim, tad vidējo gultu skaitus nemainās.
- ja daļskaitlis ir 5, kurš seko nepārskaitlim, tad vidējo gultu skaitu noapaļo uz augšu.
- ja daļskaitlis ir 0,5, tad vidējo gultu skaitu noapaļo uz 1.

Slimnīcas gultu skaitā neieskaita:
1) veselo jaundzimušo gultas,
2) dienas stacionāru gultas,
3) īslaicīgi un provizoriski iekārtotas papildus gultas,
4) gultas palīgtelpās (gaiteņos u.c.), speciāliem nolūkiem paredzētas gultas, kas attiecas uz speciālām medicīnas ierīcēm, piem., gulta, kurā pacients guļ hemodialīzes laikā, dzemdību galds.

Vidējais gultu skaits stacionārā uz 10000 iedzīvotājiem – vidējais gultu skaits gadā aprēķināts uz vidējo iedzīvotāju skaitu reizinot ar 10000.

Pacienti perioda sākumā – pacientu skaits, kuri ārstējās attiecīgajā profilā uz mēneša 1. datumu. Šim skaitam pilnībā jāsakrīt ar pacientu skaitu uz iepriekšējā mēneša beigām (izņemot jaunizveidoto stacionāru, kurā uz pirmā atskaites mēneša sākumu būs 0 pacienti).

Uzņemto pacientu skaits – hospitalizēto pacientu skaits. Hospitalizācija ir pacienta uzņemšana slimnīcā novērošanai, izmeklēšanai, diagnostikai, ārstēšanai, rehabilitācijai vai aprūpei uz laiku ne mazāku par 24 stundām.

Hospitalizāciju skaits uz 100 iedzīvotājiem – stacionārā iestājušos pacientu skaits gadā aprēķināts uz vidējo iedzīvotāju skaitu reizinot ar 100.

Pacienti, pārvesti slimnīcas ietvaros – pacientu skaits, kuri pārvesti atbilstoši indikācijām no viena profila uz otru šīs slimnīcas ietvaros. Mēneša beigās visu slimnīcas ietvaros starp profiliem savstarpēji pārvesto pacientu skaitam ir jāizlīdzinās.

Izrakstītie pacienti – pacienta izrakstīšana no slimnīcas ir stacionārās aprūpes perioda noslēgums, kad pacients tiek:
- pārvests (nosūtīts) uz citu ārstniecības iestādi;
- pacients atgriežas mājās;
- pacients ir miris.

No stacionāra izrakstīto pacientu skaitā netiek ietverti:
1) stacionāra ietvaros pārvestie pacienti;
2) dienas stacionāra pacienti;
3) īslaicīgi vai uz nedēļas nogali atlaistie pacienti, ja stacionāra gulta šai laikā ir rezervēta;
4) pacienti, kurus stacionāra personāls ārstē ārpus stacionāra (mājās);
veselie jaundzimušie dzemdību nodaļā.

Miruši – visi mirušie hospitalizētie pacienti.

Pacienti perioda beigās – pacientu skaits, kuri paliek stacionārā uz nākamo atskaites mēnesi. To aprēķina pēc šāda algoritma: pacientu skaitam mēneša sākumā pieskaita hospitalizētos pacientus un pārvestos no cita profila un atņem pārvestos uz citu profilu, izrakstītos un mirušos.

Pacientu pavadītais laiks slimnīcā – diennaktis, kuras pacients pavadījis slimnīcā (gultdienas). Ja pacientu pārved uz citu stacionāru vai viņa nāve iestājas 24 stundu laikā pēc hospitalizācijas, to reģistrē kā 1 gultdienu.

Gultu dienu skaits uz 100 iedzīvotājiem – pacienta stacionārā pavadītais laiks aprēķināts uz vidējo iedzīvotāju skaitu reizinot ar 100.

Vidējā gultu slodze dienās – to aprēķina pēc šāda algoritma: gultdienu skaitu periodā dala ar vidējo gultu skaitu periodā.

Letalitāte stacionārā – tas ir perioda ietvaros mirušo pacientu īpatsvars procentos attiecībā pret kādu precīzi definējamu pacientu grupu. To aprēķina pēc šāda algoritma: mirušo pacientu skaits reizināts ar 100 un dalīts ar izrakstīto dzīvo un mirušo pacientu skaitu perioda ietvaros.

Vidējais gultdienu skaits uz pacientu – gultdienu skaitu perioda ietvaros dala ar izrakstīto dzīvo un mirušo pacientu skaitu perioda ietvaros.

Gultas aprite – perioda ietvaros izrakstīto dzīvo un mirušo pacientu skaitu dala ar vidējo gultu skaitu periodā.

Vidējā gultu slodze % – to aprēķina pēc šāda algoritma: vidējo gultu noslogojumu dienās reizina ar 100 un dala ar kalendāra dienu skaitu periodā.

Gada vidējais iedzīvotāju skaits – aritmētiski vidējais no iedzīvotāju skaita kalendārā gada sākumā un beigās.

DATU AVOTI

Stacionāra gultu fonda izmantošanas datu bāze, Slimību profilakses un kontroles centrs

Vidējais iedzīvotāju skaits, Centrālā statistikas pārvalde

METODOLOĢIJA

Gultu fonds tiek papildināts un aktualizēts, pamatojoties uz stacionāro ārstniecības iestāžu sniegto informāciju. Stacionāri informāciju ik mēnesi iesniedz ar veidlapu Nr. 016/u „Pacientu kustības un gultu fonda uzskaites kopsavilkumu stacionārā” (10.pielikums MK 04.04.2006. noteikumiem Nr. 265). Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība" Rīgā 2019. gada 2. jūlijā (prot. Nr. 31 29. §)

PUBLIKĀCIJAS

Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmatas Saite

Statistikas dati Saite

Statistika un pētījumi Saite

SAITES

Slimību profilakses un kontroles centrs

KONTAKTPERSONA

Jānis Misiņš

Veselības statistikas nodaļas vadītājs

Tālrunis: 67501582

 

Metadatu sagatavošanas datums: 02.09.2019.